Instituto de la Mujer
La igualdad en los fondos europeos Compartiu

La igualtat en els fons europeus

Les intervencions dels fons de la política de cohesió (FEDER, FSE i FC) constitueixen un poderós instrument de finançament de les polítiques públiques, en la mesura que:

  • Absorbeixen més d'un terç del pressupost comunitari.
  • Es concentren en àmbits d'actuació variats, tots considerats estratègics per a la consecució dels objectius de la Unió Europea a llarg termini: recerca, desenvolupament tecnològic, innovació, societat de la informació, inclusió social, ocupació, igualtat d'oportunitats, eficiència energètica, medi ambient, educació, formació, etc. En tots aquests àmbits ens interessa aplicar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  • Tenen un gran abast, atès que s'implementen en col·laboració amb els governs dels estats membres, les autoritats regionals i locals, els agents socials i altres institucions representatives de la societat civil.

Atesa la dimensió i l'abast considerables dels fons comunitaris al nostre país, així com la seva gran capacitat d'actuació i transformació, d'una banda i, de l'altra, el fet que la promoció de la igualtat de gènere es troba recollida a la normativa comunitària reguladora dels fons com un principi transversal, l'Institut de la Dona assumeix un doble paper:

a) Com a gestor (organisme intermedi) d'actuacions dirigides a fomentar la igualtat entre dones i homes, l'Institut de la Dona participa en els programes operatius següents:

  • Programa operatiu de lluita contra la discriminació 2007-2013, cofinançat per l'FSE.
  • Programa operatiu d'assistència tècnica 2007-2013, cofinançat per l'FSE.
  • Programa operatiu d'assistència tècnica i governança 2007-2013, cofinançat pel FEDER.

b) Com a organisme nacional encarregat de vetllar pel compliment del principi transversal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les intervencions cofinançades pels fons.

Per fer-ho, i tenint en compte les peticions dels organismes gestors dels fons, s'ha considerat necessari articular una xarxa que contribueixi a donar suport a les entitats que gestionen els fons i a ajudar-les en la incorporació real i efectiva de la perspectiva de gènere als projectes cofinançats pels fons.

Gestión de los Fondos Europeos

Normativa (14 Kb) Arxiu pdf.  S'obrirà en una finestra nova

W3C. S'obrirà en una finestra nova